BEMÖTANDEUTBILDNING

Denna utbildning är brukarledd vilket ger den en tydlig förankring i verkligheten

Ett möte mellan människor kan tyckas vara något alldagligt och vi lägger kanske inte någon större vikt vid en sak som händer som en självklar del av en hektisk vardag. Vad vi inte tänker på är att det vid just detta möte kan läggas en grund för hur framtiden kommer att te sig för den människa du möter. Detta är inte sällan fallet då mötet sker i samband med att hen söker vård, och kanske ännu mer då denne kontaktarpsykiatrin i hopp om att få hjälp med sin psykiska ohälsa. Här kan ett begynnande förtroende för dig som person skapa förutsättningar att gå från ett tillstånd av förtvivlan och en känsla av maktlöshet till att känna tillförsikt och en begynnandetro på att det finns en framtid som i minsta fall kan bli uthärdlig och kanske till och med givande.

Bemötandeutbildning är inte något nytt och det finns ett utbud på marknaden i dag. Varför då skapa ytterligare en sådan? Naturligtvis är det förhoppningsvis så attdenna utbildning håller en högre kvalité än de andra aktörernas men framförallt är det ett grundläggande dilemma att bemötandeutbildningarna skapas utan att de som berörs av dessa har en röst i samband med detta. Risken med detta är att fina ord och i teorin utmärkta tankar står oemotsagda och missar målet med att förankra dessa i en vardag vilket ändå måste vara avsikten med en sådan utbildning.